Brynild
Image

Åpenhet om våre verdikjeder og vårt arbeid

Brynild er en uavhengig virksomhet med lokalt eierskap i Norge og har hatt ansvarlighet som en av våre grunnverdier helt siden oppstarten i 1895. Du skal være trygg på at våre produkter er produsert på en måte som ivaretar hensyn til mennesker, dyr, samfunn og miljø. 


Vi har mange leverandører av råvarer og emballasje til vår produksjon av nøtter og godteri. Et stort antall av våre leverandører og partnere har vi samarbeidet med over svært lang tid, hvor tillit, trygghet og gjensidig ansvarliggjøring er noe av fundamentet i vårt samarbeid. Vi er opptatt av å sikre forsvarlige arbeidsvilkår i hele vår verdikjede.  


Alle våre leverandører av råvarer og emballasje blir grundig vurdert i vår godkjennings- og risikovurderingsprosess. På den måten sikrer vi felles forståelse for god forretningspraksis og at våre partnere etterlever etiske retningslinjer, også kalt Code of Conduct. Du finner vår Code of Conduct HER


Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Vi kartlegger risiko knyttet til muligheter for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.  


Disse aktsomhetsvurderingene gjøres i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt ILOs tre-partserklæring om grunnleggende prinsipper for flernasjonale selskaper og sosiale forhold (UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)). 


Som arbeidsgiver er Brynild opptatt av å være en ansvarlig, trygg og inkluderende arbeidsplass og har etablerte etiske retningslinjer som gjelder for vår bedrift og alle våre medarbeidere. Hver dag jobber vi for å utvikle vår arbeidsplass slik at alle trives og får mulighet til utvikling. Dette er oppsummert i vår interne Policy for bærekraftig forretningspraksis Brynild.


Brynild er også medlem i Etisk Handel Norge.


Arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder er godt forankret i ledelse og styret.  


Har du spørsmål om dette, ta gjerne kontakt med oss HER